7 24 Başarı için Sunduğumuz Hizmetler

Deneyimli ve Uzman Ekibimizle Hizmetinizdeyiz!

1. Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı
2. Tedarik Yönetimi Danışmanlığı
3. Marka, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Yönetimi Danışmanlığı
4. ERP Danışmanlığı
5. Bütçe, Maliyet Muhasebesi ve Raporlama Danışmanlığı
6. Mali ve Finansal Danışmanlık
7. İç Denetim Sistemlerinin Kurulması ve Yönetilmesi
8. Turquality, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı
9. Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri Danışmanlığı
10. Eğitim Hizmetleri

Biz Kimiz?

1996 yılından bu yana deneyimli kadro ve güçlü iş birlikleri ile çeşitli sektörler için stratejik alanlarda profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz…

1. Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı

Değişimin gereği olarak yönetim fonksiyonunun şirket dinamizmine uyumunun sağlanması, kurum kültürünün tabana yayılması, şirketin en ufak hücresi de dâhil olmak üzere ortak ve anlaşılır bir dilin konuşulmasını sağlamak için tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Mevcut Durum Analizi
● SWOT Analizi
● Balance Scorecard (Kurumsal Karne, Performans Karnesi) Çalışmaları
● Süreç Tabanlı Organizasyon Şemasının Çizilmesi/Düzeltilmesi
● Kurum Kültürü, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi/Düzeltilmesi
● Şirket Stratejilerinin Belirlenmesi/Gözden Geçirilmesi
● İş/Görev Tanımları ve Süreç Haritalarının Oluşturulması/Kontrolleri
● Standartlaşma
● Büyüme ve Kalıcı Olma Stratejilerinin Oluşturulması/İzlenmesi

2. Tedarik Yönetimi Danışmanlığı

Tedarik zincirine yönelik şeffaf, dinamik, ölçülebilir ve raporlanabilir altyapıyı kurmak, maliyetlerde ve verimlilikte iyileştirme potansiyellerini analiz ederek karlılığı artırmak, etkin bir risk yönetimi ile tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak istiyorsanız sizinle paylaşacak çok fikrimiz var.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Üretim/Sevkiyat/İş Planlaması, Lojistik, Depo Sistemlerinin ve Organizasyonlarının Kurulması/Analizi
● Talep Yönetimi/Satın Alma/Üretim/Lojistik Organizasyonunun Oluşturulması/Analizi
● Talep/Satın Alma/Teklif/Sözleşme/Sipariş Sistemlerinin Kurulması/Analizi
● Ürün/Hizmet Akışının Hızlandırılmasına Yönelik Sistemlerin Kurulması
● Müşteriye, Doğru Ürünün/Hizmetin, Doğru Zamanda, Doğru Yerde, Doğru Fiyata, En Düşük Maliyetle Ulaşmasını Sağlamak İçin Kurulması Gereken Sistemlerin Oluşturulması

3. Marka, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Yönetimi Danışmanlığı

Stratejik pazarlama planı oluşturarak doğru pazarlama teknikleri ile firmaya özel satış ve dağıtım sistem ihtiyaçlarını tespit etmek, sistem çözümleri sunmak, etkili satış ve dağıtım kanalının kurulmasını sağlamak, markaya yönelik izlenebilirlik raporlarını oluşturmak, etkin ve kolay kullanılabilir satış sonrası hizmet sistemleri ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerini kurmak ve uygulanmasını sağlamak uzmanlık alanlarımızdan sadece birkaçı… Bizimle çalışmaktan çok keyif alacaksınız.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Marka Stratejisinin Belirlenmesi
● Marka İletişim Planının Oluşturulması
● Marka İzlenebilirlik Raporlarının Oluşturulması
● Stratejik Pazarlama Planının Oluşturulması
● Pazarlama Tekniklerinin Analizi
● Satış ve Dağıtım Kanallarının Kurulması/Analizi
● Satış Sonrası Hizmetler Yapısının Oluşturulması/Analizi
● Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sistemlerinin Kurulması/Analizi
● Sosyal Medya Yönetimi

4. ERP Danışmanlığı

Yönetim ve kurumsallaşma yaklaşımıyla, ihtiyaca yönelik erp sisteminin tespiti için gerekli risk analizlerini yapıyoruz. Proje aşamasında kavramsal tasarım ve iş süreçlerinin yazılmasında şirketi temsil ediyoruz. Erp yazılımına bağımlı ya da bağımsız olarak süreçlerin, yetkilerin ve rollerin, iş akışları ve şirketin dinamikleri ile uyumunu sağlıyor ve kullanılan erp yazılımının etkinliğini artırıyoruz. Daha detaylı bilgi için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Yazılım Bağımsız Erp Danışmanlığı
● Erp Tespiti Risk Analizi
● İş Süreçlerine Yönelik Kavramsal Tasarım Yazılması
● Yetkilerin ve Rollerin Belirlenmesi
● Kullanılan/İstenen Erp Yazılımının Maliyet/ Fayda Analizlerinin Yapılması

5. Bütçe, Maliyet Muhasebesi ve Raporlama Danışmanlığı

Danışmanlığımızın amacı, bütçe altyapısını kurmak, tüm birimlerinizde bütçe ile finansal farkındalık sağlamak, şirket çalışanlarına bütçe ile planlama, takip, karşılaştırma ve muhakeme yeteneği kazandırmaktır. Maliyet muhasebesi, kar merkezi ve masraf merkezi yapısının kurulmasıyla gelir ve giderlerin birim bazında dağılımı yapılacak, yönetim muhasebesi ve periyodik faaliyet raporlarının zaman harcanmadan oluşturulması sağlanacaktır.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Ortak Hesap Planının Oluşturulması ve Konsolidasyon
● Maliyet Muhasebesi, Kar Merkezi ve Masraf Merkezi Yapısının Kurulması ve İşletilmesi, Dönem Kapanışları, Aylık Maliyet Raporları, Kar/Zarar Raporlarının Standardizasyonu
● Bütçe Standartlarının Oluşturulması/Analizi
● İşletme Bütçesinin ve Karşılaştırmalı Raporların Takibi
● Bütçe İle İlgili Doğru Yazılımın Tespiti/Analizi/İyileştirilmesi
● Bütçe, Maliyet Muhasebesi ve Raporlama Koordinasyonu
● Standart ve Çok Yönlü Yönetim Raporlarının Oluşturulması
● Yönetim Karar Destek Sistemlerinin Kurulması
● Konsolide Mali Raporların (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit/Fon Akım Tablosu) ve Finansal Raporların Oluşturulması
● Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması
● Faaliyet Raporlarının Oluşturulması (Aylık, 3-6-9 Aylık, Yıllık, Karşılaştırmalı)

6. Mali ve Finansal Danışmanlık

Mevzuata uygun altyapı kurarak vergi yükümlülüğünün eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak, vergi ve Sgk ödemelerini planlamak, mali raporlamaya taban oluşturmak, bankalara hazırlanacak mali raporların hazırlanmasını sağlamak, finansal analizler yaparak finansal kararlara destek olmak başlıca amaçlarımızdandır.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Şirket Kuruluşları ve Kurumsal Yapı Değişiklikleri (Birleşme, Bölünme, Devretme, Devralma, Tasfiye, Nevi Değişikliği)
● Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Hazırlıkları, Evrak Takibi
● Finans Sistemlerinin Kurulması
● Banka Kayıtlarının Takibi
● Bilirkişi Hizmetleri
● Resmi Kurumlarla Yazışma
● İnsan Kaynakları ve Bordrolama
● Muhasebe ve Mali Müşavirlik
● Yeminli Mali Müşavirlik
● İş Sağlığı ve Güvenliği
● Finansal Analiz/Risk Raporları
● Yatırım Teşvik Hizmetleri

7. İç Denetim Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi

Hata, hile ve suistimalden kaynaklanan kayıpları önlemek, iç ve dış fırsatları yakalamak, risklerin önceden tespit edilmesini sağlamak, maliyetlerin ve verimliliğin optimize edilmesi ve yönetilmesini sağlamak, ekonomik krizlere dayanıklılığı artırmak, kayıtların kontrolünü sağlamak, raporlamanın doğruluğunu kontrol etmek, kurum kültürünü yaygınlaştırmak ve esaslarının uygulanmasını sağlamak iç denetimin başlıca amaçlarındandır. Süreçlerin tasarlanması ve yürütülmesinde yanınızda olmaktan onur duyacağız.

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● İç Denetim Sistemlerinin Kurulması
● Kanun, Düzenleme ve Sözleşme Uyum Kontrollerinin Yapılması
● Operasyon Etkinlik Kontrollerinin Yapılması
● Optimum Maliyet ve Verimlilik Analizlerinin Yapılması
● Finansal ve Operasyonel Bilgi Güvenliğinin Sağlanması
● Müşteri/Tedarikçi/Çevre Risklerinin Ölçülmesi
● Görülen Risklerin Önlenmesi Hakkında Öneriler
● Önleyici Faaliyetler

8. Turquality, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Yurtdışında marka tescili bulunan şirketlerin Marka/Turquality destek programlarına katılımına destek vermek, şirketin kurumsallaşma adımlarını analiz ederek bu programlarda kalıcı olmalarına katkıda bulunmak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulumuna destek vermek ve yol göstermek, kurumun devlet teşviklerinden maksimum faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Yol arkadaşlığımızla sizi zirvede görmek bizim en büyük mutluluğumuz…

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Marka/Turquality Programlarına Başvuru ve Ön Değerlendirme Setinin Doldurulması, Başvuru Belgelerinin Hazırlanması ve Sisteme Yüklenmesi
● Marka/Turquality Programları İçin Soru Seti Uygulamaları
● Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yapısının Kanuna Uygun Şekilde Kurulması
● Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Giderlerinin Ayrıştırması ve Evrak Takibi
● Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bütçe ve Projelerinin Takibi

9. Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri Danışmanlığı

Bilişim altyapınızın analizini yaparak teknolojiden had safhada yararlanmanızı, kurumsal web sitesi yönetimi, profesyonel analizler ve sosyal medya hesaplarınızın takibi yoluyla yüksek düzeyde marka ve kurum görünürlüğünüzü sağlayabiliriz. Güvenlik sistemlerinin kontrolü ve geliştirilmesi ile güvenlik risklerini en aza indirebiliriz. Kısacası BİZE EMANETSİNİZ…

En Çok Tercih Edilen Hizmetlerimiz:

● Marka ve Şirket Görünürlüğü/Sosyal Medya Hesaplarının Aktivite Takibi
● Şirket veya Markalar İçin Medya Yapımcılığı/Tanıtım Video Yapım Hizmetleri
● Web Sitesi Kurulum/İyileştirme/Seo Analizi/Hosting Hizmetleri
● Güvenlik Kamera Sistemleri (CCTV) Kurulumu/Analizi
● Görüntü Analizleri/Adli Görüntü Analizi/Periyodik Kontrol Hizmetleri
● Ağ (Network, Domain) Yönetimi Kurulumu/Analizi/İyileştirilmesi
● 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Log Kayıtlarının Tutulmasının Sağlanması
● 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Güvenlik Duvarı (Firewall) Hizmetleri
● Sabit/Harici Disk ve Telefon/Tablet Profesyonel Veri Kurtarma Hizmetleri

10. Eğitim Hizmetleri

● Sunduğumuz Tüm Hizmetler İçin Sınıf İçi ve Firma Özeli Eğitim Hizmetleri

 

Bir cevap yazın